otoroshi

Source

Toriyama Sekien. Gazu Hyakki Yakō.